Sökning: "Anna Begic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Begic.

  1. 1. Alla är vi olika – alla lär vi olika

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Ann-Christin Andersson; Anna Begic; [2013]
    Nyckelord :inlärningsstilar; kunskapssyn; lärstilar; metakognition och motivation;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vilka undervisningsmetoder pedagogerna på en utvald skola använder sig av i undervisningen för att öka elevernas motivation och bejaka deras olikheter för inlärning. Vi har gjort en kvalitativ undersökning med fokusgruppsamtal, intervjuer och observationer som metod. LÄS MER