Sökning: "Anna Bensköld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Bensköld.

  1. 1. Turismens påverkan : hur turism påverkar individer i ett lokalsamhälle

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Anna Bensköld; Jessica Forsman; Linda Westerberg; [2015]
    Nyckelord :local residents; local community; tourism; tourism flow; destination; lokalbefolkning; lokalsamhälle; turism; turistflöde; destination;

    Sammanfattning : Det globala resandet har haft en kraftig positiv ökning de senaste åren och beräknas enligtinternationella bedömningar fortsätta öka med cirka tre procent per år fram till 2030.Turistnäringen växer med andra ord i snabb takt och har kommit att bli en stor inkomstkällaför många länder och i vissa av dem även den största arbetsgivaren. LÄS MER