Sökning: "Anna Bergentz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Bergentz.

 1. 1. Utvärdering av potentiell nitrifikation som metod i markekologiska riskbedömningar : – resultat från en fallstudie på fastigheten Skönsmon 2:12, Sundsvalls kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Bergentz; [2018]
  Nyckelord :Potential nitrification; substrate induced ammonia oxidation; risk assessment; nitrogen; contaminated soil.; Potentiell nitrifikation; substratinducerad ammoniakoxidation; riskbedömning; kväve; förorenad mark.;

  Sammanfattning : Miljöriskbedömningar av förorenade områden i Sverige har traditionellt sett främst bedömt saneringsbehovet genom att mäta totalhalter av föroreningarna. Halterna jämförs sedan med riktvärden för att avgöra om de utgör en risk för något av skyddsobjekten. LÄS MER

 2. 2. Riskklassificering av fiberområde i Bollstafjärden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sofia Bjälkefur Seroka; Emelie Roth; Anna Bergentz; Anders Thufvesson Retzner; Madeleine Green; Åsa Söderqvist; [2016]
  Nyckelord :fiberbank; fiberområde; riskklassificering; Naturvårdsverket; MIFO; Västernorrland; Väja; Bollstafjärden; pappersmassa; pappersindustri; massaindustri; förorenat; sediment; miljögifter;

  Sammanfattning : I detta projekt har ett fiberområde i Bollstafjärden i Västernorrland undersökts. Fiberområdet består av en fiberbank och fiberrika sediment. Trä- och cellulosafibrer har tillsammans med kemikalier släppts ut från pappers- och massaindustri vilket gett upphov till fiberområden. LÄS MER