Sökning: "Anna Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Anna Berglund.

 1. 1. När rummets väggar rämnar : Anna Berglund 1857-1946. Ett konstnärskap i brytningstid mellan tradition och modernitet.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Olsson; [2022]
  Nyckelord :Anna Berglund; artist; woman artist; calligraphy; designer; pattern designer; watercolour; painting; decorative art; art teacher; architecture; field theory; network; entrepreneur; Anna Berglund; konstnär; kvinnlig konstnär; kalligraf; akvarell; teckningslärare; hyllningsadress; dekorativ konst; mönsterritare; formgivare; design; Agi Lindegren; Tekniska skolan; Högre Konstindustriella skolan; nätverk; entreprenör; fältteori; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : The overall objective of this thesis is to fill a gap in art historical research as well as in the history of women in a more general sense. The main focus is the life and work of artist Anna Berglund (1857-1946), who’s artistic practice spanned the fields of design, decorative art, calligraphy and watercolour painting. LÄS MER

 2. 2. Destruktivt ledarskap : En retrospektiv fallstudie om medarbetaresupplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Andersson; Karolina Berglund; [2022]
  Nyckelord :Destructive leadership; Destructive leader behavior; Employee; Followership; Consequences; Actions; Context; Destruktivt ledarskap; Destruktiva ledarbeteenden; Medarbetare; Följarskap; Konsekvenser; Åtgärder; Sammanhang;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur beskriver medarbetare destruktivt ledarskap? Syfte: Studiens syfte är att beskriva destruktivt ledarskap utifrån ettmedarbetarperspektiv. Metod: Studien följer en deduktiv ansats och bygger på en kvalitativforskningsstrategi, studiens empiriska material har insamlats genomsemistrukturerade intervjuer samt bearbetats och tolkats med utgångspunkt i enkvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskan och teamets förebyggande omvårdnadsåtgärder för att förebygga intensivvårdsdelirium hos patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning : En observationsstudie med kvantitativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Berglund; Ebba Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Förebygga; intensivvårdsdelirium; intensivvårdssjuksköterska; observationsstudie; team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårdas på en intensivvårdsavdelning är inte riskfritt. Inom intensivvård fokuserar omvårdnaden till att ge patienten en så god livskvalité som möjligt. Patienter som kräver intensivvård riskerar trots det att ådra sig många komplikationer. LÄS MER

 4. 4. ”Jag vill nästan säga att det inte finns några hinder” : Erfarenheter av att arbeta med sexualitet och sexuell hälsa inomLSS-verksamheter.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabell Marsden; Anna Berglund; [2022]
  Nyckelord :Disability; experience; intellectual disabilities; professionals; sexual health; sexuality; Erfarenhet; funktionsnedsättning; intellektuella funktionsnedsättningar; professionella; sexualitet; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka professionellas erfarenheter av att arbeta med sexualitet och sexuell hälsa med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. I studien har fem yrkesverksamma personer på olika LSS-verksamheter i Malmö stad med olika yrkestitlar och bakgrund inom socialt arbete intervjuats. LÄS MER

 5. 5. “Vi är ju alla personer med åtminstone ett gemensamt intresse...” En kvalitativ studie om anställdas syn på företagskulturen i dataspelsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karla Berglund; Anna Hathazi; [2021-11-24]
  Nyckelord :företagskultur; startups; medarbetare; innovation; innovation;

  Sammanfattning : I tidigare forskning lyfts företagskulturen fram som en central del i startupföretags framgång, vilket kan härledas till de platta, lösa och transparenta strukturernas främjade av innovation och kreativitet. Samtidigt visar forskning att tillväxten i startups försvårar bevarandet av startupkulturen i takt med att strukturella anpassningar och formaliserade arbetsprocesser blir allt fler. LÄS MER