Sökning: "Anna Birkeros"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Birkeros.

  1. 1. Livet är en dosfråga : Ett liv med insulinpump ur ett föräldraperspektiv: en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Anna Birkeros; Malin Rådström; [2018]
    Nyckelord :Insulin infusion system; Parents; Experiences; Diabetes mellitus type 1; Insulinpump; Föräldrar; Upplevelser; Diabetes mellitus typ 1;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom som kräver daglig insulinadministrering. När ett barn behandlas med insulinpump ställs höga egenvårdskrav och föräldrarnas involvering är stor. Sjuksköterskan ansvarar för att utbilda och stötta föräldrarna i egenvård och behandling. LÄS MER