Sökning: "Anna Bjerkeborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Bjerkeborn.

  1. 1. Eutanasi : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Per Svensson; Anna Bjerkeborn; [2010]
    Nyckelord :Euthanasia; nurses; experiences; Eutanasi; sjuksköterskor; erfarenheter;

    Sammanfattning : Bakgrund: En utmaning för många sjuksköterskor är att bemöta patienter som efterfrågar eutanasi. När en sjuksköterska möter en patient som efterfrågar eutanasi är det till fördel om hon kan förstå varför patienten efterfrågar detta och försöka sätta sig in i patientens situation. LÄS MER