Sökning: "Anna Bjuggren Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Bjuggren Svensson.

  1. 1. Inskolningsmodeller i förskolan : en fråga om trygghet och förtroende.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Anna Bjuggren Svensson; Carin Johansson; [2018]
    Nyckelord :Inskolningsmodeller; trygghet; förtroende;

    Sammanfattning : För oss är inskolningen grunden till trygghet och förtroende på förskolan, både för barn och för deras vårdnadshavare. Det är vid inskolningen den värdefulla relationen skapas mellan barn – förskollärare och förskollärare – vårdnadshavare. LÄS MER