Sökning: "Anna Bosdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Bosdotter.

  1. 1. "Varför inte gå tillbaka till klassiska hbt?" : En diskursteoretisk analys av inkludering och exkludering i den svenska hbtq-rörelsen

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Anna Bosdotter Nilsson; [2013]
    Nyckelord :Hbtq-rörelsen; hbt; inkludering; exkludering; queer; extremism; politik; sociala rörelser; pride; pridefestivaler; intersektionalitet.;

    Sammanfattning : Syftet har varit att synliggöra och analysera inkludering och exkludering inom den svenska hbtq-rörelsen, samt att fördjupa förståelsen för konflikterna inom rörelsen. Genom diskursteoretisk analys av massmedias beskrivning av aktioner under 2012 har följande resultat uppnåtts; inom rörelsen framkommer två diskurser, med olika syn på vilka politiska frågor rörelsen ska fokusera på. LÄS MER