Sökning: "Anna Brontz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Brontz.

 1. 1. Kommunal revision i Sverige & Danmark - en jämförande studie av Landskrona och Hilleröd kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Brontz; Sophie Gidlöf; Ulrika Persson; [2003]
  Nyckelord :kommunal revision; ansvarsprövning; redovisningsskyldighet; förtroendevald revisor; sakkunnigt biträde; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi avser att i denna uppsats jämföra Sveriges system för kommunal revision med det motsvarande i Danmark avseende vad som granskas, vem som granskar, målgrupp samt ansvarsprövning. Vidare har vi som målsättning att diskutera eventuella förbättringar av dagens svenska system med utgångspunkt av vad som framkommit i studien. LÄS MER

 2. 2. RR 15 Immateriella tillgångar och dess redovisningsmässiga effekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Bogren; Anna Brontz; Anna Månsson; [2002]
  Nyckelord :RR 15; immateriella tillgångar; FoU; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och jämföra vilka redovisningsmässiga effekter RR 15 har medfört för företag, vars verksamhet bygger på forskning och/eller utveckling, inom branscherna IT och Hälsovård. Vår uppsats bygger på en fallstudie av sex företag, tre inom IT och tre inom Hälsovård samt litteratur-studier inom vårt ämnesområde. LÄS MER