Sökning: "Anna Buza"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Buza.

  1. 1. "Får jag prata engelska med er?" : En språkvetenskaplig studie om språkvalet i den interna kommunikationen i flerspråkig företagsmiljö

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Anna Buza; [2020]
    Nyckelord :språkattityder; språkval; företagskommunikation; translanguaging; tillhörighetskänsla;

    Sammanfattning : Med globaliseringen har även företag vuxit ur de lokala marknaderna och blivit till globala aktörer. Globala koncerner som är verksamma i världens olika länder har bidragit till skapandet av flerspråkiga arbetsmiljöer och mötesplatser. LÄS MER