Sökning: "Anna Cederwall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Cederwall.

  1. 1. Digidrick : Utvärdering av behov och begränsningar för digitala lösningar i svenska vattenverk

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Diana Arvidsson; Emma Cederwall; Sofia Litsmark; Birgitta Sjödell; Johan Wilson; Anna Östrand Myrlund; [2017]
    Nyckelord :Digitalisering; dricksvatten; vattenrening; tidiga varningssystem; modellering;

    Sammanfattning : Sverige anses ha en välfungerande dricksvattenproduktion på grund av stor tillgång på råvatten med god kvalitet. För att kunna möta utmaningarna i framtiden, så som klimatförändringar och en ökad befolkning, krävs en ökad digitalisering på vattenverken för att erhålla en säker dricksvattenproduktion. LÄS MER