Sökning: "Anna Dag"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden Anna Dag.

 1. 1. Ekologi & estetik : om förhållandet mellan ekologiska och estetiska värden inom dagvattenhantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Edvinsson; [2023]
  Nyckelord :Ekologisk dagvattenhantering; ED; LOD; biodike; regngård; regnbädd; gestaltning; ekologi; estetik; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Ekologisk dagvattenhantering, ED, är ett högaktuellt område där det i dag sker en enorm utveckling. Då jag började skriva denna uppsats, 2009/2010, var läget ett helt annat. Jag var frustrerad och förskräckt över att det fanns så mycket kunskap men så lite vilja att arbeta med dessa frågor “på riktigt”. LÄS MER

 2. 2. ”Det känslomässiga behovet är väldigt individuellt” : Socialsekreterares syn på utredning kring den känslomässiga tillgängligheten hos föräldrar utifrån BBIC

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Söderlund; [2022]
  Nyckelord :BBIC; Känslomässig tillgänglighet; utredning; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : I Sverige inkommer det cirka tusen anmälningar till socialtjänsten varje dag där det finns oro för barn och deras familjer. En socialsekreterare har då ett stort ansvar att utreda om barn får sina behov tillgodosedda av sina vårdnadshavare. LÄS MER

 3. 3. Har supplementering av vitamin D effekt på depression hos vuxna? En systematisk litteraturöversikt av randomiserade, placebo-kontrollerade studier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Andersson; Gabrielle Winther; Therese Alm; [2021-08-09]
  Nyckelord :Kalcitriol; vitamin D; depression; supplementering; Calcitriol; supplementation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Har supplementering av vitamin D effekt på depression hos vuxna? - En systematisk litteraturöversikt av randomiserade, placebo-kontrollerade studier Författare: Linda Andersson, Gabrielle Winther, Therese Alm Handledare: Linnea Bärebring Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2021-03-31 Bakgrund: Depression är en av våra stora folksjukdomar och drabbar människor i alla åldrar. Med mer än 264 miljoner drabbade i världen är depressionssjukdomar en av de vanligaste orsakerna till ohälsa, produktivitetsbortfall och arbetsoförmåga. LÄS MER

 4. 4. Patientdelaktighet inom hemodialysvård – En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Lang; Anna Tang; [2021-02-26]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Personcentrerad omvårdnad; Kronisk njurinsufficiens; Hemodialys; Systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige behandlas drygt 3200 personer i hemodialys. Behandling utförs vanligen 3 gånger per vecka, 3-5 timmar per gång. Njur- och dialysvård utmärker sig från andra behandlingar och kroniska sjukdomar då den innebär mycket stor inskränkning och anpassningar i livet för individen. LÄS MER

 5. 5. Regenerativ design vid förtätning av befintliga stadsdelar : möjligheter och svårigheter i fallet Lövholmen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Lundström; [2021]
  Nyckelord :regenerativ design; regenerative systems landscapes; förtätning; antropocentrism; ekocentrism; landskapsarkitektur; stadsbyggnadshistoria;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras två olika stadsbyggnadsideal som båda har anspråk på ekologisk hållbarhet, det rådande förtätningsidealet och den regenerativa designens visioner om ett stadsbyggande som baseras på ekosystemens cirkulära principer. De två idealen antas utgå från olika teoretiska premisser, det förra ses som sprungen ut ett antropocentriskt perspektiv och det senare ut ett ekocentriskt. LÄS MER