Sökning: "Anna Dahlén"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Anna Dahlén.

 1. 1. Förmaksflimmer är alltid närvarande. En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med förmaksflimmer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Dahlén; Maria Nykvist; [2021-04-23]
  Nyckelord :Förmaksflimmer; patienters upplevelser; påverkan på dagligt liv; stöd; delaktighet; utbildningsbehov;

  Sammanfattning : Background: Worldwide atrial fibrillation is the most common arrhytmia in adults, the prevalence increases with increasing age. Atrial fibrillation can cause a wide range of symptoms, experienced as anything from mild to severe. Atrial fibrillation is a chronic disease which is non-fatal, but causes a significant burden for some patients. LÄS MER

 2. 2. OPTIMERING AV LEVERANSER OCH LAGERHÅLLNING FÖR SKANSKA : En komparativ studie av lagerhållning och JIT-leveranser samt en utredning av optimal materialplacering på lager

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anna Dahlén; Angelica Öhman; [2019]
  Nyckelord :Economic Order Quantity; Facility location; Just in Time; Sustainable Supply Chain Management; Construction Logistics; City Logistics; Environmental standards; Lesson learned; Anläggningslokalisering; Ekonomisk orderkvantitet; Hållbar försörjningskedja; Just-in-time; Bygglogistik; Citylogistik; Miljökrav; Erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin är det svårt att skapa standardiserade logistikprocesser eftersom det vid varje nytt bygge även skapas en ny organisation. Förutsättningarna skiljer sig även mellan olika byggen, vilket försvårar ett förbättringsarbete. LÄS MER

 3. 3. The Startup Hype - Just a bluff?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Krista Glödstaf; Anna Groth; [2019]
  Nyckelord :Startup; Innovation; Nextopia; Techtopia; Consumer Behaviour; Positivity Bias; Brand Equity; Signalling Theory;

  Sammanfattning : In the last few years increased media coverage on the successes of Swedish startups has lead to a considerable hype and aura around new and innovative companies that aim to disrupt their respective markets. But is this hype also represented and justified by consumer behavior? We aim to examine this phenomenon by comparing consumer choices in two types of products to determine the scope in which a product developed by a startup will be preferred to the same product produced by a traditional company. LÄS MER

 4. 4. Ställföreträdarens rätt att ansöka om konkurs : En utredning av gällande rätt för att försöka nå en förändring av dagens lagstiftning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Anna Dahlén; [2017]
  Nyckelord :Konkursansökan gäldenärens behörighet; ansöka om konkurs; särskilda skäl;

  Sammanfattning : Om en gäldenär inte rätteligen kan betala en fordran allt eftersom den förfaller finns risk att bolaget har ekonomiska svårigheter och kan därmed vara föremål för en företagsrekonstruktion eller en konkurs. En företagsrekonstruktion innebär att en gäldenär som inom kort inte kan betala sina skulder kan få hjälp att rekonstruera om bolaget så att de skuldgivande fordringarna kan sättas ned. LÄS MER

 5. 5. Den svenska alkoholbeskattningen och dess problem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Anna Dahlén; Stina Almgrund/Aspstedt; [2016]
  Nyckelord :Alkoholbeskattning; punktskatt; alkoholskatt; alkoholbeskattning; smuggling; langning; import; export; införsel; utförsel; privat bruk;

  Sammanfattning : I Sverige tillämpas, i enlighet med 2 kap. 10 § Regeringsform (1974:152), legalitetsprincipen som innebär att inget straff får ges utan stöd i lag. Inom skatterätten innebär legalitetsprincipen att ingen skatt får tas ut utan stöd i lag. LÄS MER