Sökning: "Anna Davidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Anna Davidsson.

 1. 1. “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det” : En kvalitativ studie av arbetet kring psykisk ohälsa ur enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sanna Bjerneby; Anna Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Rehabilitation; psychosocial factors; SOC sense of coherence ; gender; total workload.; Rehabilitering; psykosociala faktorer; KASAM känsla av sammanhang ; genus; total arbetsbörda.;

  Sammanfattning : I Sverige ökade sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa med 129 % mellan 2011 och 2017, Dalarnas län hade högst andel. Kvinnor står för majoriteten av sjukskrivningarna, detta gäller främst kvinnor anställda inom offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. Det återkommande grupparbetet : En studie om grupparbete som metod för lärande ur ett studentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anna Davidsson; Marcus Mustelin; [2015]
  Nyckelord :Grupparbete; kommunikation; lärande; socialt samspel; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftade till att undersöka förhållningssätt till och uppfattningar om grupparbete som metod för lärande utifrån ett studentperspektiv. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med fem studenter på personalvetarprogrammets sista termin och två examinerade studenter från samma program. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med missbruksproblematik

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Anna Lena Davidsson; Lotta Johansson; [2014]
  Nyckelord :alkohol; narkotika; bemötande; ambulanssjuksköterska; ambulanssjukvård; attityd; missbruk; upplevelser;

  Sammanfattning : Beroende och missbruk av alkohol och narkotika är ett folkhälsoproblem i Sverige. Vården av de skador och sjukdomar som uppkommer till följd av detta upptar en stor del av hälso- och sjukvården, och dessa patienter är något som ambulanspersonal ofta stöter på. LÄS MER

 4. 4. Estimating Investment Needs for the Power Sector in the African Region

  Master-uppsats, KTH/Energisystemanalys; KTH/Energisystemanalys

  Författare :Anna-Klara Hagberg; Sandra Davidsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis is based on collaboration between the division of Energy System Analysis at the Swedish Royal Institute of Technology, KTH-dESA, and the African Development Bank, AfDB. The work has been carried out both at KTH (Stockholm, Sweden) and at AfDB (Tunis, Tunisia). LÄS MER

 5. 5. Vårdvalets betydelse för det hälsofrämjande arbetet : Distriktssköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Anna Davidsson; Ulrica Rydin; [2014]
  Nyckelord :vårdval; distriktssköterska; hälsofrämjande; primärvård; valfrihet;

  Sammanfattning : Vårdvalet infördes i primärvården år 2010 och syftar till att stärka patientens ställning samt stimulera till kostnadseffektivitet. Primärvårdens verksamheter ska styras utifrån kvalitet men styrs även av ekonomisk ersättning. Valfrihet i vården kräver att den som söker vård har förmåga att bevaka sina intressen. LÄS MER