Sökning: "Anna Edin"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Anna Edin.

 1. 1. An Investigation of Aspects Affecting Availability and Grading of High-risk Antibiotics in Sweden : Group 1

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Diana Cicek; Max Edin; Alfred Larsson; Alex Petrovic; Anna Åberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examined 39 antibiotics that, according to Folkhälsomyndigheten, were most likely to be affected by availability problems on the Swedish market. The aim was to investigate possible factors affecting the availability of the antibiotics, to grade the antibiotics based on these factors and, if possible, identify some pattern or general trend. LÄS MER

 2. 2. Stökiometri i Svenska Klassrum : En studie gällande skillnader i metoder som lärare nyttjar, vad dessa skillnader beror på samt hur läroböcker används och elever påverkas.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Anna Edin; Sandra Johansson; [2019]
  Nyckelord :Stökiometri; kemiundervisning; gymnasiet; gymnasieskolan; lärare; elevers svårigheter; läroböcker; Sverige; Norrbotten; Skåne; Stockholm;

  Sammanfattning : Fokuset i denna undersökning har varit att undersöka huruvida kemiundervisningen inom området stökiometri i Sverige skiljer sig med avseende på; geografiskt område, skolstorlek, ålder på de deltagande lärarna samt deras arbetslivserfarenhet. Data samlades in genom användning av internetbaserade enkäter, de distribuerades via e-mail och skapades i Google drive. LÄS MER

 3. 3. Barn och pedagogers uppfattningar om hur den fria leken regleras : Kvalitativ studie om fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Edin; Johanna Åreng; [2016]
  Nyckelord :Barn; Barnperspektiv; Fri lek; Fritidshem; Fritidspedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva barn och pedagogers uppfattningar om hur den fria leken regleras. Intervjuer har genomförts med tre stycken fritidspedagoger och femton stycken barn på tre olika fritidshem, barnen intervjuades i mindre grupper, så kallade fokusintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser i samband med att genomgå en perkutan koronar intervention (PCI) : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Andersson; Sofia Edin; [2016]
  Nyckelord :PCI; patienters upplevelser; hälsa; omvårdnad; trygghet; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Att drabbas av sjukdom kan ses som en krävande process, en förändring i livet som kan påverka hälsan. En akut hjärtinfarkt kan vara en traumatisk upplevelse som kräver direkt vård. Perkutan koronar intervention (PCI), som allmänt kallas ballongvidgning ges för att återställa den bristande blodcirkulationen. LÄS MER

 5. 5. En ytlig nödvändig glättighet : En kvalitativ studie av hur medieanvändare i åldrarna 40-69 ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fanny Lindholm; Elin Holm; [2015]
  Nyckelord :Facebook; sociala medier; kommunikation; äldre personer;

  Sammanfattning : Abstract Titel: En ytlig nödvändig glättighet – En kvalitativ studie av hur medieanvändare i åldrarna 40-69 ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook. Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 högskolepoäng Författare: Fanny Lindholm och Elin Holm Handledare: Gabor Bora Examinator: Anna Edin Syfte: Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur medieanvändare i åldrarna 40-69 år ser på sitt användande av sociala medier med särskild tonvikt på Facebook, samt hur de ser på sin omgivnings användande av sociala medier. LÄS MER