Sökning: "Anna Ekbom"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Ekbom.

 1. 1. Förlossningsrädsla -partnerns perspektiv - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Ekbom; Pernilla Lindblad; [2013]
  Nyckelord :Partner; upplevelse; förlossningsrädsla; stöd; barnmorska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att som partner leva med en svårt förlossningsrädd kvinna kan innebära utmaningar då rädslan oftast präglar kvinnans vardag. Syftet med studien var att belysa partners perspektiv av förlossningsrädsla. En kvalitativ metod med induktiv ansats användes, där sex pappor och sex barnmorskor intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Estetiska uttrycksformer i förskolan och skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Ekström; Anna Ekbom; [2010]
  Nyckelord :Estetiska uttrycksformer; bild; musik; drama;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utifrån intervju- och enkätsvar från pedagoger i förskola och skola få kunskap om hur de definierar estetiska uttrycksformer och hur de använder sig av dessa i skolan respektive förskolan. Vi vill ta reda på vilka önskningar och visioner våra informanter har om att arbeta med estetiska uttrycksformer i sin verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse och hantering : - tiden i samband med ett nytt hjärta

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Kristina Blomstedt; Anna Ekbom; [2009]
  Nyckelord :Hantering; hjärttransplantation; litteraturstudie; patientperspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Prognosen för överlevnad efter en hjärttransplantation har successivt förbättras, under år 2008 genomgick 44 personer i Sverige operationen. Då hjärtat kan ses som beviset för liv och centrum för våra känslor kan en hjärttransplantation ha en dramatisk inverkan på patienters dagliga liv och hälsa. LÄS MER