Sökning: "Anna Engellau"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Engellau.

  1. 1. Publika private equity-bolags påverkan på styrningen av sina portföljföretag. En fallstudie av styrmekanismernas utveckling under ägarperioden.

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Gustaf Engellau; Anna Ivroth; [2011]
    Nyckelord :Listed Private Equity; Buyout; Phases; Control; Merchant;

    Sammanfattning : Recent years have been very turbulent for most private equity firms. Especially the financial meltdown in global economy has affected the industry, but also the public pressure has made private equity houses change their control strategies towards more conventional methods used in public companies. LÄS MER