Sökning: "Anna Engstrand"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Engstrand.

 1. 1. ”Jag som skolkurator kan i vilket fall se till att den eleven får en bra dag och att eleven vill komma tillbaka imorgon igen, trots att det hänt något skit den här dagen” : -En kvalitativ studie om skolkuratorers förebyggande arbete mot fenomenet mobbning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sabina Shemoun; Anna Engstrand; [2021]
  Nyckelord :Offensive treatment; bullying; preventive work; school counselor; student health; room for maneuver; students; children.; Kränkande behandling; mobbning; förebyggande insatser; skolkurator; elevhälsa; handlingsutrymme; elever; barn.;

  Sammanfattning : Barn tillbringar under sin barndom mycket av sin tid i skolan. För att barnen ska kunna utbilda sig och lära sig att hantera vad det som krävs av dem, är det viktigt att skolmiljön är en trygg och säker plats att befinna sig i. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet i förskolan -och det deliberativa samtalets förekomst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Anna-Karin Ekberg; Kristina Engstrand; [2010]
  Nyckelord :förskola; delaktighet; demokrati; deliberativa samtal; intervju;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för förskolan har pedagoger på förskolan förutom ett omsorgsuppdrag att se till barns demokratiska fostran. Det är detta demokratiuppdrag som vi vill belysa med vårt examensarbete. Det har vi gjort genom att intervjua rektor, pedagog och barn på en och samma förskola. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi : -identifiering, åtgärder och diagnostisering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Sofie Engstrand; Anna-Karin Barrögård; [2007]
  Nyckelord :Dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; diagnos; kännetecken; orsaker;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ta reda på vad som ligger till grund för de åtgärder man som pedagog väljer för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Studien har även syftat till att ta reda på om man som pedagog resonerar annorlunda vid val av åtgärder beroende på om en elev har diagnosen dyslexi eller ej. LÄS MER