Sökning: "Anna Fasterius Lidzén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Fasterius Lidzén.

  1. 1. Barnmorskans stöd vid postpartumdepression : en integrativ litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

    Författare :Alva Sundström; Anna Fasterius Lidzén; [2022]
    Nyckelord :Experiences; Midwives; Mothers; Postpartum depression; Support; Barnmorskor; Mödrar; Postpartumdepression; Stöd; Upplevelser;

    Sammanfattning : Postpartumdepression (PPD) drabbar ca 10–15 procent av alla mödrar efter förlossning. Det finns flera riskfaktorer för att drabbas vilket kräver kännedom om dessa hos vårdpersonalen samt fungerande screeningmetoder för att kunna identifiera depressiva symtom. LÄS MER