Sökning: "Anna Fogelqvist Bredford"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Fogelqvist Bredford.

  1. 1. Barriärer som hindrar sjuksköterskans rapportering av fall där barn misstänks fara illa. En litteraturstudie.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Anna Fogelqvist Bredford; Johanna Ahlberg; [2018]
    Nyckelord :Barn som far illa; Sjuksköterska; Barriärer; Rapportering; Identifiering; Osäkerhet; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor rapporterar inte alltid sina misstankar om att barn far illa trots att rapportering kan vara livsavgörande för barn. Sjuksköterskor är skyldiga att ingripa vid misstanke om att barn far illa och måste känna till de krav som finns på rapportering. LÄS MER