Sökning: "Anna Fröjd"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna Fröjd.

 1. 1. Energi- och miljövinster med ett bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden : Förslag på metod för utvärdering

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Anna Fröjd; [2015]
  Nyckelord :Construction consolidation center; city logistics; construction transports; evaluation; emissions; energy; Stockholm Royal Seaport.; Byggtransportlogistik; bygglogistikcenter; BLC; logistik; utvärdering; energianvändning; emissioner; Norra Djurgårdsstaden;

  Sammanfattning : I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm pågår ett stort stadsutvecklingsprojekt där det planerats för ungefär 12 000 nya bostäder, 35 000 arbetsplatser och 600 000 kvadratmeter kommersiell yta. För att koordinera alla transporter av byggmaterial in till området, samt hantera avfallstransporter ut ur området, har Stockholms stad etablerat ett bygglogistikcenter vars mål bland annat är att reducera antalet transporter. LÄS MER

 2. 2. Äldre personers upplevelser av fall och dess påverkan på livskvalitén

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Fröjd; Christina Närä; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. På tröskeln till mänsklighetens bästa tid? En analys av moderaternas partiprogram ur ett feministiskt postkolonialt och poststrukturalistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Fröjd; [2011]
  Nyckelord :poststrukturalism; postkolonial feminism; rasifiering; kulturrasism; Moderaterna ; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this paper I have analysed the Moderate party (the leading and currently reigning Swedish right wing party) party programme. My main purpose has been to elucidate their capitalist/neoliberal discourse on constructing differences between Swedish people and immigrants through a feminist postcolonial and post structural discourse. LÄS MER

 4. 4. "Skinnet är ju väldigt stort ibland" En studie i hur lärare kan förebygga och förmildra koncentrationssvårigheter

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anneli Gabrielsson; Annika Sund; Anna Fröjd; [2007]
  Nyckelord :Koncentrationssvårigheter; förebygga och förmildra;

  Sammanfattning : SyfteVårt syfte är att undersöka hur lärare anser att koncentrationssvårigheter bland elever kan förebyggas ochförmildras.Frågeställningar · Vad lägger lärare i begreppet koncentrationssvårigheter? · Hur kan en lärandemiljö se ut som förebygger och förmildrar koncentrationssvårigheter? · Hur ser lärare på möjligheten att förebygga och förmildra koncentrationssvårigheter? · Vilket bemötande kan förebygga och förmildra koncentrationssvårigheter?Metod och materialUndersökningen bygger på en kvalitativ studie, baserad på elva intervjuer med lärare, verksamma inomskolår 1-6 i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Gör det du kan, med det du har, där du är : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar kring resurser i förskola och skola

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Angelika Fröjd; Anna Isaksson; [2006]
  Nyckelord :Barns behov av stöd; Förskola; Outnyttjade resurser; Pedagogers yrkeskompetens; Resurser; Skola;

  Sammanfattning : Barns behov, ekonomi och politik är det som utgör innehållet i den allmänna debatten i media kring de pedagogiska verksamheternas hantering av resurser. Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogers uppfattningar om resurser och dess fördelning i förskola och skola. LÄS MER