Sökning: "Anna Galic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Galic.

  1. 1. Hur skapas tillit mellan konsumenter i en online C2C-marknad? - Tillitsskapande mekanismers påverkan på den svenska auktionsmarknadsplatsen Tradera

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anna Galic; Sebastian Delefors; [2013]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER