Sökning: "Anna Garmefelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Garmefelt.

  1. 1. Patienters upplevelse av vårdmiljö på operations- och intensivvårdsavdelning : Systematisk litteraturstudie

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Maida Shatri; Anna Garmefelt; [2018]
    Nyckelord :Surgical patients; ICU-patients; patient experiences; healthcare environment; systematic review; life world perspectives; Kirurgiska patienter; IVA-patienter; patienternas upplevelser; vårdmiljö; systematisk litteraturstudie; livsvärldsperspektiv;

    Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Vårdmiljön på operations- och intensivvårdsavdelningen är avancerad och högteknologisk. Att vara patient och behöva vårdas på sjukhus innebär att komma till en främmande miljö med risk att förlora kontroll över sig själv och behöva överlämnas till andra. LÄS MER