Sökning: "Anna Gunilla From"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna Gunilla From.

 1. 1. Att mötas som människor : en litteraturöversikt om betydelsen av personcentrerad kommunikation i palliativ vård ur patientens och sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gunilla Nilde; Anna Rosell; [2019]
  Nyckelord :Palliative care; Communication; Listening; Person-centered; Nurse-patient relation; Palliativ vård; Kommunikation; Lyssnande; Personcentrerad; Sjuksköterska-patient relation;

  Sammanfattning : I den palliativa vården är kommunikation ett centralt begrepp. Kommunikationen kan ha flera syften varav ett är att skapa relation. Det övergripande målet med personcentrerad kommunikation är att aktivt lyssna in patientens berättelse och identifiera personen med hens livskraft och egna resurser. LÄS MER

 2. 2. Flytten till Nya Karolinska Solna : Från en öppenvårdmiljö till enskilda vårdrum

  Master-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Östbring; Gunilla Frisén; [2018]
  Nyckelord :Working Environment; ECMO; Intensive Care nurse; nursing care; patient safety; patient centred care; arbetsmiljö; ECMO; intensivvårdssjuksköterska; omvårdnad; patientsäkerhet; personcentreard vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: På ECMO-centrum behandlas patienterna med hjälp av hjärt-lungmaskin. De har ofta multiorgansvikt vilket ställer höga krav på sjuksköterskorna då de ansvarar för patienternas totala omvårdnadsbehov. I och med flytten till NKS förändrades vård- och arbetsmiljön då man gått från öppen vårdmiljö till enskilda vårdrum. LÄS MER

 3. 3. Samverkan : mötet mellan förälder och pedagog där kommunikationssvårigheter råder

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jessica Westergren; [2015]
  Nyckelord :Inskolning anknytning trygghet föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : This study, written in the form of an essay starts with the visualized narrative of a preschool preparatory training experience. The narrative illustrates a troubled conjunction between teacher and parent. The troubled conjunction concerns how long the preschool preparatory training should be. LÄS MER

 4. 4. VARFÖR LÅGKOLHYDRATKOST? : Röster om den höga sockerkonsumtionen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Gunilla Löfstrand; Anna Björksten; [2014]
  Nyckelord :Fast carbohydrates; sugar; behavior; low carbohydrate diet; change in diet; diet change.; Snabba kolhydrater; socker; beteende; lågkolhydratkost; kostomläggning; kostförändring.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka familjers upplevelser av att minimera intaget av socker/snabba kolhydrater. Detta genomfördes med kvalitativa ostrukturerade intervjuer där föräldrarna i familjen fritt fick berätta utifrån olika teman. LÄS MER

 5. 5. Postoperativt illamående hos patienter som genomgått hjärtkirurgi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gunilla Karlholm; Anna Lindh; [2013]
  Nyckelord :nausea; post-operative; cardiac surgery; illamående; postoperativt; hjärtkirurgi;

  Sammanfattning :  SAMMANFATTNINGBakgrundPostoperativt illamående och kräkningar (PONV) är de vanligaste komplikationerna efter kirurgi och anestesi. Många patienter kan uppleva illamående och kräkningar som ett större problem än postoperativ smärta i samband med kirurgiska ingrepp. LÄS MER