Sökning: "Anna Gunilla"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Anna Gunilla.

 1. 1. Att mötas som människor : en litteraturöversikt om betydelsen av personcentrerad kommunikation i palliativ vård ur patientens och sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gunilla Nilde; Anna Rosell; [2019]
  Nyckelord :Palliative care; Communication; Listening; Person-centered; Nurse-patient relation; Palliativ vård; Kommunikation; Lyssnande; Personcentrerad; Sjuksköterska-patient relation;

  Sammanfattning : I den palliativa vården är kommunikation ett centralt begrepp. Kommunikationen kan ha flera syften varav ett är att skapa relation. Det övergripande målet med personcentrerad kommunikation är att aktivt lyssna in patientens berättelse och identifiera personen med hens livskraft och egna resurser. LÄS MER

 2. 2. Flytten till Nya Karolinska Solna : Från en öppenvårdmiljö till enskilda vårdrum

  Master-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Östbring; Gunilla Frisén; [2018]
  Nyckelord :Working Environment; ECMO; Intensive Care nurse; nursing care; patient safety; patient centred care; arbetsmiljö; ECMO; intensivvårdssjuksköterska; omvårdnad; patientsäkerhet; personcentreard vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: På ECMO-centrum behandlas patienterna med hjälp av hjärt-lungmaskin. De har ofta multiorgansvikt vilket ställer höga krav på sjuksköterskorna då de ansvarar för patienternas totala omvårdnadsbehov. I och med flytten till NKS förändrades vård- och arbetsmiljön då man gått från öppen vårdmiljö till enskilda vårdrum. LÄS MER

 3. 3. "Voffor gör di på detta viset?" - en didaktisk studie av förskollärares kompetens om högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Gunilla Lundquist; Anna Reinerfelt Månsson; [2015]
  Nyckelord :didaktik; förskollärare; högläsning; kunskap; literacy; samtal;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilken kompetens förskollärare har om högläsning. Vi har valt att göra studien, då vi finner att högläsning oftast inte är en pedagogiskt prioriterad aktivitet och därför ville vi undersöka hur några förskollärare ser på högläsning som en pedagogisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Samverkan : mötet mellan förälder och pedagog där kommunikationssvårigheter råder

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jessica Westergren; [2015]
  Nyckelord :Inskolning anknytning trygghet föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : This study, written in the form of an essay starts with the visualized narrative of a preschool preparatory training experience. The narrative illustrates a troubled conjunction between teacher and parent. The troubled conjunction concerns how long the preschool preparatory training should be. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans upplevelser av att stärka välbefinnande hos den äldre

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gunilla Lundgren; Anna Thornberg; [2015]
  Nyckelord :distriktssköterska; hälsofrämjande arbete; vårdcentral; hälsa; äldre; välbefinnande;

  Sammanfattning : Distriktssköterskan har en unik roll inom hälso- och sjukvården för att främja hälsa hos de äldre. Det är viktigt att hjälpa denna alltmer växande befolkningsgrupp med att stärka deras välbefinnande och stödja deras hälsoprocesser. LÄS MER