Sökning: "Anna Gunilla"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Anna Gunilla.

 1. 1. Framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Gunilla Norberg; Anna-Karin Tingvall Stenman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sur le chemin de l'équivalence : Stratégies de traduction de textes économiques

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anna Gunilla Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Economie; journalisme; traduction; équivalence; stratégie; champ sémantique; chaîne de collocations; informatique; anglicismes;

  Sammanfattning : The focus of this paper has been to study the strategies that can be applied to translation of economic texts from French to Swedish. The study has been carried out on two journalistic texts written by the Swiss journalist Julie Zaugg. LÄS MER

 3. 3. Att mötas som människor : en litteraturöversikt om betydelsen av personcentrerad kommunikation i palliativ vård ur patientens och sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gunilla Nilde; Anna Rosell; [2019]
  Nyckelord :Palliative care; Communication; Listening; Person-centered; Nurse-patient relation; Palliativ vård; Kommunikation; Lyssnande; Personcentrerad; Sjuksköterska-patient relation;

  Sammanfattning : I den palliativa vården är kommunikation ett centralt begrepp. Kommunikationen kan ha flera syften varav ett är att skapa relation. Det övergripande målet med personcentrerad kommunikation är att aktivt lyssna in patientens berättelse och identifiera personen med hens livskraft och egna resurser. LÄS MER

 4. 4. Flytten till Nya Karolinska Solna : Från en öppenvårdmiljö till enskilda vårdrum

  Master-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Östbring; Gunilla Frisén; [2018]
  Nyckelord :Working Environment; ECMO; Intensive Care nurse; nursing care; patient safety; patient centred care; arbetsmiljö; ECMO; intensivvårdssjuksköterska; omvårdnad; patientsäkerhet; personcentreard vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: På ECMO-centrum behandlas patienterna med hjälp av hjärt-lungmaskin. De har ofta multiorgansvikt vilket ställer höga krav på sjuksköterskorna då de ansvarar för patienternas totala omvårdnadsbehov. I och med flytten till NKS förändrades vård- och arbetsmiljön då man gått från öppen vårdmiljö till enskilda vårdrum. LÄS MER

 5. 5. "Voffor gör di på detta viset?" - en didaktisk studie av förskollärares kompetens om högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Gunilla Lundquist; Anna Reinerfelt Månsson; [2015]
  Nyckelord :didaktik; förskollärare; högläsning; kunskap; literacy; samtal;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilken kompetens förskollärare har om högläsning. Vi har valt att göra studien, då vi finner att högläsning oftast inte är en pedagogiskt prioriterad aktivitet och därför ville vi undersöka hur några förskollärare ser på högläsning som en pedagogisk aktivitet. LÄS MER