Sökning: "Anna Gunnelin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Gunnelin.

  1. 1. Sveriges Pensionssystem : -Vad påverkar individers pensionsförmögenhet?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

    Författare :Anna Gunnelin; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med analysen är att jämföra nuvarande pensionssystem med ATP-systemet för genomsnittliga typindivider för att se vilka demografiska egenskaper hos individer som påverkar storleken på deras pension. ATP står för allmänna tilläggspensionen och var det pensionssystem som fanns i Sverige mellan år 1960 och 1999. LÄS MER