Sökning: "Anna Högberg Ström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Högberg Ström.

  1. 1. Analys av dricksvattenrening med metoderna Mikrobiologisk riskanalys, MRA och God desinfeksjonspraksis, GDP

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

    Författare :Anna Högberg; [2010]
    Nyckelord :Water purification; drinking water; microorganism; Quantitative Microbial Risk Assessment; QMRA; Good Disinfection Practice; GDP; ODP; Vattenrening; dricksvatten; mikroorganism; Mikrobiologisk riskanalys; MRA; God desinfeksjonspraksis; GDP; ODP;

    Sammanfattning : Vatten är ett livsmedel som vi kommer i kontakt med dagligen. För att inte råka ut för sjuk-domar och infektioner renas dricksvattnet på vattenverken, främst för att reducera antalet patogener, d.v.s. LÄS MER