Sökning: "Anna Högström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna Högström.

 1. 1. Nyutexaminerad sjuksköterska : I okänd och komplex terräng

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Högström; Amanda Kvant; [2019]
  Nyckelord :novice nurses; competence; experience; role adaption; development; transition; literature review; nyutexaminerad sjuksköterska; kompetens; upplevelse; rollanpassning; utveckling; övergång; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Att vara nyutexaminerad sjuksköterska ställer höga krav på kompetensutveckling och förmåga att klara övergången till en ny miljö. Sjuksköterskebrist råder hos samtliga arbetsgivare och det finns en utmaning i framtidens kompetensförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Resultatkvalitet i svenska privata företag : revisionens påverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Högström; Lisa Norgren; [2019]
  Nyckelord :Resultatkvalitet; resultatmanipulering; diskretionära periodiseringar; privata företag; revisionsbyråer; Big four; modifierade Jones-modellen;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka resultatkvalitet genom att granska resultatmanipulering och förekomsten av diskretionära periodiseringar i privata svenska företag och om valet av revisionsbyrå har en påverkan på resultatmanipulering. Tidigare studier har studerat förhållandet mellan revisionsbyrå och resultatkvalitet och olika resultat har påvisats. LÄS MER

 3. 3. Privat eller publikt? : En studie av abnormal avkastning vid förvärv av privata och publika företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Johnson; Anton Högström; [2017]
  Nyckelord :Företagsförvärv; abnormal avkastning; betalningsmetod; privata och publika förvärv; eventstudie;

  Sammanfattning : Företagsförvärv är ett allt mer vanligt sätt för företag att skapa tillväxt och får i takt med ökningen i popularitet mer uppmärksamhet inom den akademiska litteraturen. Samtidigt har flera studier på både den amerikanska och den brittiska marknaden konstaterat att den kortsiktiga effekten på ett köpande företags aktiekurs både kan vara negativ och positiv. LÄS MER

 4. 4. Vägen till Pitchen : En kvalitativ studie om hur den grafiska formgivaren upplever pitchen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Högström; Victor Lahall; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka hur ett antal grafiska formgivare upplever pitchen ur ett yrkesrollsperspektiv; något som inom forskningen är ett relativt åsidosatt område. Studien baseras på tio respondentintervjuer samt en informantintervju. LÄS MER

 5. 5. Svensk design and the American Style- en studie av hur country of origin kan förstärka företagets varumärke.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Larsson; Linnea Högström; Anna Britt Louise Er Huggare; [2005]
  Nyckelord :Varumärkesbyggande; country of origin; brand origin; country image; identitet image; korporativt varumärke; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur varumärken kan förstärkas genom tillämpning av de olika country of origin strategierna. Vi har använt en kvalitativ undersökning av två fallföretag för att besvara vårt syfte. LÄS MER