Sökning: "Anna Hast"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Hast.

  1. 1. Konsten att mediera begrepp. Några lärares didaktiska arbete med matematiska begrepp

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Ellika Lindström Malmgård; Anna Udén; [2010-04-22]
    Nyckelord :begreppsbildning; matematik; mediering; estetiska lärprocesser; artefakter; vidgade språkbegreppet;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka möjligheter och dilemman som uppstår när tre lärare medierar begrepp i matematik med hjälp av olika artefakter. Syftet är också att, genom det sociokulturella perspektivet, synliggöra vad dessa artefakter ger för möjligheter till begreppslärande för alla elever. LÄS MER