Sökning: "Anna Hathazi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Hathazi.

  1. 1. “Vi är ju alla personer med åtminstone ett gemensamt intresse...” En kvalitativ studie om anställdas syn på företagskulturen i dataspelsföretag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karla Berglund; Anna Hathazi; [2021-11-24]
    Nyckelord :företagskultur; startups; medarbetare; innovation; innovation;

    Sammanfattning : I tidigare forskning lyfts företagskulturen fram som en central del i startupföretags framgång,vilket kan härledas till de platta, lösa och transparenta strukturernas främjade av innovation och kreativitet. Samtidigt visar forskning att tillväxten i startups försvårar bevarandet av startupkulturen i takt med att strukturella anpassningar och formaliserade arbetsprocesser blir allt fler. LÄS MER