Sökning: "Anna Hellblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Hellblom.

  1. 1. Hur kommer det sig att många elever lämnar grundskolan i åk 9, utan att nå målen i matematik? 

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Anna-Lena Andersson; Anne-Lill Henriksson; [2011]
    Nyckelord :lärarkompetens; läromedel; matematiksvårigheter; motivation; speciallärare;

    Sammanfattning : Detta arbete har tagit upp frågan: Hur kommer det sig att många elever lämnar grundskolan i åk 9, utan att nå målen i matematik?Studiens huvudintresse riktas mot hur dagens speciallärare/resurslärare arbetar för att bemöta och hjälpa elever i svårigheter i ämnet matematik, där studiens problemområde är att synliggöra Hur det kommer sig att många elever lämnar grundskolan i åk 9, utan att nå målen i matematik? Med avstamp i problemområdet synliggörs syfte, som är att belysa vad speciallärare uppfattar kan medverka till att matematiksvårigheter uppstår och vilka åtgärder som vidtas. För att undersöka fältet använder vi oss av den kvalitativa metoden och fallstudie som metodansats. LÄS MER