Sökning: "Anna Hildingsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anna Hildingsson.

 1. 1. När pappor sviker och normer bryts En analys av karaktärerna Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Axling; Anna Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Pippi Långstrump; Ronja Rövardotter; normer; relationer; könsroller; barn och vuxna; pappor; exkludering; läsa mellan raderna; lässtrategier;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Astrid Lindgrens karaktärer Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter. Litteraturanalysen genomförs med komparativ metod. Syftet är att synliggöra diskriminerande strukturer, exkluderingsmekanismer och normer i texterna. LÄS MER

 2. 2. Läroplaner och läroböcker som organisering av kunskap -Undersökning av förhållandet mellan läroplan och lärobok ur ett historiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Axling; Anna Hildingsson; [2019]
  Nyckelord :Styrdokument; läromedel; lärobok; normalplan; läroplan; organisation; utbildning; diskurser; makt;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar två läroplaner, en från år 1900: "Normalplan för undervisning i Folkskolor och småskolor" och en från år 2011: "Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011". Den analyserar även två läroböcker i naturkunskap, en från år 1907: "Lärobok i Naturkunnighet" av Hjalmar Berg och And. LÄS MER

 3. 3. ”Du kan ta den gula spaden här om du vill vara med i leken” : En studie om yngre barns sociala samspel och lek i sandlådan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Hildingsson; Louise Unnestam; [2017]
  Nyckelord :Socialt samspel; fri lek; tillträde; verbal kommunikation; icke verbal kommunikation; imiterande handlingar; utomhusmiljö; sandlåda; barn; pedagoger; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka barns sociala interaktion samt hur pedagoger möjliggör denna interaktion under leken i utomhusmiljön. Studiens forskningsfrågor är följande: vilken betydelse har tillträdet till leken för det sociala samspelet i de yngre barnens lek och hur skapar pedagoger möjlighet för ett socialt samspel mellan de yngre barnen under den fria leken i sandlådan? Denna studie tar inspiration från ett sociokulturellt perspektiv och Lev Vygotskij som är grundare till detta perspektiv. LÄS MER

 4. 4. IKT med fokus på läs- och skrivundervisningen : Varför ska inte vi använda IKT när övriga samhället anväder det? Så vi måste ju göra det!

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Yvonne Göransson; Anna Hildingsson; [2013]
  Nyckelord :IKT; uppfattningar; läs- och skrivundervisning; dator;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Inköp med avropsverktyg på byggarbetsplatser- En studie om Peabs utnyttjande av rabatter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Mikael Hildingsson; Anna Olsson; [2009]
  Nyckelord :peab; inköp; avrop; pia; edi; ordervärde; framförhållning; planering; rabatt; kommunikation; utnyttjandegrad; totalkostnad; Building construction; Byggnadsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Material contributes to a large share of construction costs and as prices are increasing companies must seek creative solutions and find new approaches in order to find ways of saving money. As a part of a strategic development Peab, one of Sweden’s leading construction- and contractor companies, is making an effort to streamline their purchasing system using the purchasing tool PIA, which digitalizes catalog’s, invoices and call-off agreements. LÄS MER