Sökning: "Anna Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Anna Holmberg.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter gällande handläggning av smärtlindring till patienter på akutmottagning : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Holmberg; Westerlund Anna-Karin; [2019]
  Nyckelord :Emergency unit; Nurse; Experience; Pain; Alleviation of pain; Peinrelief; Akutmottagning; Sjuksköterska; Erfarenhet; Smärta; Smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund, att handlägga smärta innebär att identifiera, bedöma och lindra smärta hos patienter och är en central del av arbetet för sjuksköterskan på akutmottagningen. Studiens syfte var att undersöka och beskriva sjuksköterskors erfarenheter gällande handläggning av smärtlindring till patienter på akutmottagning. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av lyx på en e-handelsbutik för försäljning av second hand-kläder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hanna Börjesson; Mathias Fredholm; Axel Friberg; Julia Hallström; Axel Holmberg; Anna Kjellgren; Jesper Lindsten; Samuel Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det senaste årtiondet har e-handeln i Sverige och världen ökat drastiskt. Samtidigt förändras miljön kring oss och likaså medvetenheten om miljön samt viljan att göra något åt förändringarna. LÄS MER

 3. 3. Stiftelsen Anna Geijers Barnhem

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Gustaf Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Stiftelsen Anna Geijers barnhem; levnadsstandard; medelinkomst; bidrag; Uppsala;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks levnadsstandarden på Anna Geijers barnhem i Uppsala mellan åren 1876 och 1895. Syftet är att genom en mikrohistorisk skildring och en ekonomisk analys belysa en liten del av Sveriges sociala historia. Det huvudsakliga källmaterialet är stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv som finns bevarat på Uppsala landsarkiv. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på förväntningsgapet : En kvalitativ fallstudie av små ägarledda företags och revisorers förväntningar på revisionen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Holmberg; Eva Landmark; [2018]
  Nyckelord :Förväntningsgap; revision; små ägarledda företag; revisor;

  Sammanfattning : Den lagstadgade revisionen har anpassats i allt större utsträckning gentemot stora aktiebolag. Detta medför svårigheter för samarbetet mellan revisorer och små ägarledda företag då lagstiftningen inte är helt kompatibel med företagets storlek. LÄS MER

 5. 5. Alkoholkonsumtion och livstillfredställelse

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Holmberg Gund; [2018]
  Nyckelord :Livstillfredställelse; Alkohol; Alkoholkonsumtion; Närstående; Alkoholproblematik; SOM-undersökningen.;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka eventuella samband mellan alkoholkonsumtion och livstillfredställelse samt sambandet mellan att vara närstående till en person med alkoholproblematik och livstillfredställelse. Det undersöks även om dessa samband skiljer sig mellan könen man och kvinna. LÄS MER