Sökning: "Anna Holmgren"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Anna Holmgren.

 1. 1. "Jag skulle identifiera mig som en som är i från jordklotet och inte från något speciellt land." - En kvalitativ studie om hur unga vuxna Malmöbor med utländsk bakgrund hanterar sin identitet i sociala miljöer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Holmgren; Anna Lindell; [2021]
  Nyckelord :Acculturation; cultural transformation; ethnic identity; identity adaptation; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : In a multicultural society, different cultures come in contact with each other which leads to many people need to relate to several cultures in their everyday lives. This study is aimed to highlight, analyze and discuss how young adult Malmö residents with a foreign background, reason about their identity creation in an environment where they are often reminded that they are different from the crowd. LÄS MER

 2. 2. "Nu tycker jag nästan det är kul att gå till skolan" : En studie om elevers upplevelse av yrkesintroduktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Djusfeldt; Gerda Holmgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att inte ha en fullföljd gymnasieutbildning kan leda till negativa effekter, både för den enskilde individen samt samhället i stort. Forskning visar att elever på introduktionsprogrammen i större utsträckning gör avhopp från skolan jämfört med elever på de nationella programmen. LÄS MER

 3. 3. Eko(logiskt)? : – En multimodal kritisk diskursanalys av ICAs ekologiska livsmedelsförpackningar.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Anglevåg; Josefin Holmgren; [2018]
  Nyckelord :MCDA; food packaging; organic; visual design; discourse; ideology; semiotic;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to study how ICA construct ecologically through their organic food packaging. Multimodal Critical Discourse Analysis (MCDA) is used to analyze the semiotic resources existing on food packaging, as well as identify underlying power and ideological conditions. LÄS MER

 4. 4. Det magiska spänningsfältet : en vetenskaplig essä om leksakers makt och dragningskraft i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Marell; Madelene Holmgren; [2017]
  Nyckelord :toys; power; popular culture; preschool; attraction; leksaker; makt; populärkultur; förskola; dragningskraft;

  Sammanfattning : Syftet med denna vetenskapliga essä är att belysa och problematisera populärkulturens roll i förskolan och dess inverkan på barn, pedagoger och förskolans verksamhet. Vår essä tar sin utgång ur två olika dilemman där frågan kring barns egna leksaker i förskolan problematiseras. LÄS MER

 5. 5. Äldre individer som bor på särskilda boenden och deras upplevelse av att utföra fritidsaktiviteter : - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Angelica Praetorius Holmgren; Anna Thörnqvist; [2017]
  Nyckelord :Ageing; Surrounding Environment; Social Environment; Well-Being; Activity; Åldrande; Omgivningens betydelse; Social miljö; Välbefinnande; Aktivitet;

  Sammanfattning : Åldrandet resulterar vanligtvis i fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar vilket påverkar äldre individers möjlighet att utföra fritidsaktiviteter. Det är viktigt att möjliggöra utförande av fritidsaktiviteter för individer som bor på särskilt boende eftersom de har visat sig ha en god effekt på såväl deras fysiska som psykosociala hälsa. LÄS MER