Sökning: "Anna Hopp"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Anna Hopp.

 1. 1. I väntans tider : En litteraturstudie om patientens upplevelse av att vänta på en njurtransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Måttgård; Tiina Stridh; [2020]
  Nyckelord :Experience; kidney failure; kidney transplantation; patient; waiting; waiting list; Njursvikt; njurtransplantation; patient; upplevelse; väntan; väntelista;

  Sammanfattning : Bakgrund: Njurtransplantation ses som den främsta behandlingsmetoden vid terminal njursvikt, då den ökar både livskvalitet och livslängd för patienten jämfört med dialys. Prevalensen av njursvikt ökar i hela världen och efterfrågan av njurar möter inte behovet. LÄS MER

 2. 2. CRISPR-Cas9 versus Prime Editing : en metodjämförelse, kliniska prövningar och etiska aspekter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Olsson; [2020]
  Nyckelord :CRISPR Cas9; Prime editing; Clinical trials; Ethical aspects; CRISPR Cas9; Prime editing; Kliniska prövningar; Etiska aspekter;

  Sammanfattning : Det finns idag flera tusen genetiska sjukdomar som inte kan botas med hjälp av dagens läkemedelsbehandlingar. Detta är något forskarna försöker finna en lösning på. Två nya potenta genredigeringsverktyg har utvecklats och tros kunna bota och behandla många av de idag kända genetiska sjukdomarna. LÄS MER

 3. 3. Att mötas som människor : en litteraturöversikt om betydelsen av personcentrerad kommunikation i palliativ vård ur patientens och sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gunilla Nilde; Anna Rosell; [2019]
  Nyckelord :Palliative care; Communication; Listening; Person-centered; Nurse-patient relation; Palliativ vård; Kommunikation; Lyssnande; Personcentrerad; Sjuksköterska-patient relation;

  Sammanfattning : I den palliativa vården är kommunikation ett centralt begrepp. Kommunikationen kan ha flera syften varav ett är att skapa relation. Det övergripande målet med personcentrerad kommunikation är att aktivt lyssna in patientens berättelse och identifiera personen med hens livskraft och egna resurser. LÄS MER

 4. 4. När livet sätts inom parentes : En litteraturstudie om att leva med hemodialys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Aresköld; Anna Norberg; [2019]
  Nyckelord :Chronic kidney disease; experience; hemodialysis; Hemodialys; kronisk njursvikt; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (uremi) är ett av världens största hälsoproblem. I Sverige tillkommer cirka 1100 personer varje år som är i behov njurtransplantation eller dialysbehandling. Vid kronisk njursvikt genomgår personen behandling tre till fyra gånger i veckan och är uppkopplad till en dialysmaskin i fyra till fem timmar per gång. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av hopp för personer i palliativt skede : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Frölander; Sheyda Saberi; [2019]
  Nyckelord :De 6 S:n; Hopp; Palliativ skede; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Årligen avlider cirka 90 000 personer i Sverige varav merparten är i behov av palliativ vård i livets slutskede. Den palliativa vården syftar till förbättrad livskvalitet samt åt att förebygga lidande hos personer i palliativt skede. När livet är hotat uppstår ofta frågor av existentiell karaktär. LÄS MER