Sökning: "Anna Hulterström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Hulterström.

  1. 1. Motivationens förutsättningar och betydelse för lärare och elever - ur ett skolledarperspektiv

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Anna Hulterström; [2015-05-22]
    Nyckelord :Motivation; Lärande; Ledarskap och skolutveckling;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lärare resonerar kring vad som påverkar elevers och lärares motivation och om det finns några likheter mellan det som lärarna uttrycker betydelsefullt på elevnivå och lärarnivå. Arbetet försöker också söka svar på vad lärarna uttrycker att skolledare har för betydelse i sammanhanget och i så fall på vilka sätt ledaren har betydelse. LÄS MER