Sökning: "Anna Ingves"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Ingves.

  1. 1. Andraspråkselever bygger svenska : Språklig nivå i Nationella provet i svenska som andraspråk för åk 9 i förhållande till bedömningsstödet Bygga svenska

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Anna Ingves; [2017]
    Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; språkutvecklingssteg; bedömning; Bygga svenska; andraspråksdrag; nationella prov;

    Sammanfattning : Nyligen presenterade Skolverket ett nytt bedömningsstöd, Bygga svenska, anpassat för elever i början av sin andraspråksutveckling. Bedömningsstödet beskriver språkutvecklingen i fem steg och ger observationspunkter och vanliga andraspråksdrag för varje steg. LÄS MER