Sökning: "Anna Iveberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Iveberg.

  1. 1. Hur kommunicerar några elever i skolår 4 vid problemlösning i grupp?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Anna Iveberg; Anna Takkula; [2012]
    Nyckelord :nivågruppering; problemlösning; strategi;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur elever i skolår 4 kommunicerar med hjälp av ett matematiskt problem i mindre grupp. Vid undersökningen riktas uppmärksamheten mot vilka matematiska ord och begrepp eleverna använder sig av och vilka strategier eleverna uppvisar i sin kommunikation. LÄS MER