Sökning: "Anna Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Anna Jönsson.

 1. 1. Användarinvolvering inom friluftslivsbranschen

  M1-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :NIKLAS JÖNSSON; ANNA BACK; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bildstöd och samtalsmatta i specialisttandvård för barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Anna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :AKK; barn; kommunikation; tandvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att underlätta kommunikationen med barn och ungdomar i tandvården används ibland bilder. I vilken utsträckning det används är dock relativt okänt. Syftet med examensarbetet var att kartlägga användandet av bildstöd och metoden samtalsmatta på specialistavdelningar för barn- och ungdomstandvård i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Grönytefaktorn : receptet för goda livsmiljöer i täta städer?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :grönytefaktor; rekreation; biodiversitet; biotope area factor; miljöbyggprogram SYD; Malmö; Norra Djurgårdsstaden; Stockholm;

  Sammanfattning : Stadens grönstruktur spelar en viktig roll för att skapa livsviktiga värden i form av habitat och ekosystemtjänster i byggda miljöer. När grönytor i staden minskar på grund av förtätning ställs därför högre krav på de verktyg som används för att skapa goda livsmiljöer för människor, djur och växter. LÄS MER

 4. 4. Grundtanken är bra, men... - Pilotprojekt mot en med skyndsam aktivering på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Jönsson; Pauline Frid; [2018]
  Nyckelord :Activation policy measures; labour secretary; instrumental organization theory; ; social assistance; social secretary; social work; street-level-bureaucrat;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetsmarknadssekreterare och socialsekreterare inom socialtjänsten Väster i Malmö upplever pilotprojektet Tidig inskrivning samt hur deras handlingsutrymme och inbördes samverkan förändrats i projektet. Syftet med projektet är att förkorta vägen mot självförsörjning och skapa en tidig planering för klienten. LÄS MER

 5. 5. Alla Helsingborgs barn är våra barn och vi ska ta hand om dem tillsammans

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Johansson; Elin Jönsson; [2018]
  Nyckelord :mobbning; grundskola; skolkurator; Olweusprogrammet; förebyggande arbete; samarbete; bullying; primary school; school councelor; Olweus bullying prevention program; preventive work; cooperation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the school counselors experience their role in the school when it comes to working against bullying. We also wanted to examine how the cooperation works between school counselors and the rest of the school personnel. LÄS MER