Sökning: "Anna Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Anna Jakobsson.

  1. 1. Från identifiering till åtgärder. Hur matematiksvårigheter kan förstås och mötas inom ramen för speciallärares arbete.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Pernilla Jakobsson; Anna-Karin Lindblom; [2018]
    Nyckelord :Identifiering; matematikhinder; matematiklärande; orsaker; åtgärder;

    Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att få en fördjupad förståelse av och kunskap om hur elevers hinder i matematiklärandet kan identifieras, förstås och åtgärdas inom ramen för speciallärares arbete. I studien används fokuserade gruppintervjuer och 14 speciallärare, specialpedagoger och lärare som arbetar med matematik inom det specialpedagogiska området har intervjuats. LÄS MER

  2. 2. Nyanlända elever, lärande och inkludering : En studie om undervisningens utformning i grundskolan ur ett specialpedagogiskt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Anna Jakobsson; [2018]
    Nyckelord :Teaching strategies; direct integration; preparation class; additional adjustments; scaffolding; translanguaging; Undervisningsstrategier; direktintegrering; förberedelseklass; extra anpassningar; stöttning; translanguaging;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva hur undervisning i grundskolan utformas för nyanlända elever samt hur utformningen av undervisningen inverkar på elevernas lärande och inkludering. Frågorna som belystes var; Hur motiverar olika skolor sin utformning av undervisning för nyanlända elever? Hur utformar de olika skolorna stöttning och extra anpassningar, så att nyanlända elevers lärande underlättas? Hur beskrivs synen på inkluderande undervisning och hur omsätts den i verksamheten på olika skolor? Studien genomfördes med kvalitativ fenomenografisk metod. LÄS MER

  3. 3. Patienters upplevelser av användningen av komplementära terapier vid långvarig smärta

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Sofie Jakobsson; Anna Johansson; [2016]
    Nyckelord :Complementary therapies; qualitative research; chronic pain; Komplementära terapier; kvalitativ forskning; långvarig smärta;

    Sammanfattning : Globalt är smärta ett mycket stort problem och uppskattningsvis lever cirka 60 miljoner människor med långvarig smärta idag. Den långvariga smärtan kan vara svår att bemästra och patienter kan uppleva att traditionell medicinsk vård inte hjälper tillräckligt. LÄS MER

  4. 4. 4D-Simulering för tids- och produktionsplanering av ett anläggningsprojekt

    M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Anna Jakobsson; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : ¨ I dagsläget sker det stora förändringar inom bygg- och anläggningsbranschen. De höga byggkostnaderna medför att branschen måste utveckla nya metoder för att effektivisera byggprocessen som på sikt leder till minskade kostnader och ökad lönsamhet för alla aktörer. LÄS MER

  5. 5. Jag växer som människa : En studie om vilka motiv förskollärare uttrycker om arbetet på mångkulturella förskolor

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

    Författare :Anna Karin Jakobsson; Sarah Ståhlgren; [2016]
    Nyckelord :Förskollärare; Interkultur; Mångkultur; Värderingar;

    Sammanfattning : Forskning har pekat på en del utmaningar i arbetet med mångfald och mångkultur. I styrdokument för förskolan betonas mångfald som ett viktigt värde. Förskollärare har uppdraget att levandegöra det i alla möten som sker i verksamheten. LÄS MER