Sökning: "Anna Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Anna Jansson.

 1. 1. Patienters upplevelser av sjuksköterskors kommunikation i omvårdnadshandlingar- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anna Jansson; Jenny Appelberg; [2020]
  Nyckelord :kommunikation; omvårdnadshandling; patient; personcentrerad vård; sjuksköterska; upplevelse; verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Kommunikationen mellan sjuksköterskorna och patienterna spelar en avgörande roll för att patienterna ska kunna förstå samt uppleva delaktighet kring sin vård. Som legitimerad sjuksköterska finns ett ansvar att kommunikation sker på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt gentemot patienterna för bästa möjliga vård. LÄS MER

 2. 2. Berättelsen om berättandet : Berättandets påverkan och betydelse för anhöriga av att delge sin life story

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sarah Hedberg; Anna Jansson; [2020]
  Nyckelord :Life history; Life story; storytelling; relatives; wellbeing; Livsberättelse; life story; berättande; anhöriga; välbefinnande;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har semistrukturerade intervjuer genomförts med sex anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller missbruk som har berättat sin life story för andra. Syftet med studien var att beskriva betydelsen och deras upplevda påverkan av berättandet. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar ambulanspersonalens omhändertagande av sjuka barn prehospitalt : en deskriptiv litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anette Martinsson; Anna Nordensten Jansson; [2020]
  Nyckelord :Ambulance; Attitude; Child; Emergency medical technicians; Prehospital; Ambulanspersonal; Barn; Faktorer; Inställningar; Prehospitalt;

  Sammanfattning : Ambulanspersonal möter patienter i alla åldrar i flera tänkbara miljöer. Det finns en hel del skillnader vid omhändertagandet av barn prehospitalt jämfört med omhändertagandet av vuxna. Det skiljer sig i utrustning i ambulanserna och det skiljer sig anatomiskt och fysiologiskt hur barn ser ut jämfört med vuxna. LÄS MER

 4. 4. Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Jansson; [2019]
  Nyckelord :inhysning; klimat; koldioxid; köttproduktion; lustgas; metan; nötkreatur; renhet; utsläpp;

  Sammanfattning : Med ett allt mer fokus på klimatet är det viktigt att hitta nya sätt att minska ammoniakemiss-ion och utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Biokol är en produkt som framförallt har använts som jordförbättrare på grund av dess positiva effekter på kolinlagringen i marken och potentiella skördeökningar. LÄS MER

 5. 5. En enkätstudie om vårdnadshavares upplevelse av återgivning av dess barns neuropsykiatriska diagnos på BUP i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Anna Jansson; [2019]
  Nyckelord :Psychological assessment of children; assessment feedback; parents; Psykologisk utredning av barn; återgivning; vårdnadshavare; BUP;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare med barnpsykologiska utredningar, och en viktig del av utredningsprocessen är återgivningen. Vid återgivningen delges vårdnadshavare resultatet av utredningen. Syftet med denna studie är att undersöka vårdnadshavares upplevelse av återgivningen av deras barns NPF-diagnos. LÄS MER