Sökning: "Anna Jeppsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Anna Jeppsson.

 1. 1. “det var svårt i början, men jag tycker ändå att jag har fått ett bra stöd” : Nyutexaminerade barnmorskors upplevelse av stöd från barnmorskekollegor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Jeppsson; Anna-Karin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Feedback; mentoring; midwives; new graduate; support; Barnmorskor; mentorskap; nyutexaminerad barnmorska; stöd; återkoppling;

  Sammanfattning : Bakgrund: I det nya yrket som barnmorska i en ny arbetsmiljö med nya kollegor och arbetsuppgifter är behovet av stöd från kollegor en betydande del i upplevelsen av övergången från barnmorskestudent till legitimerad barnmorska. Forskning visar att de nyutexaminerade barnmorskorna är i behov av ett strukturerat stöd men ett utarbetat mentorsprogram finns inte. LÄS MER

 2. 2. Avsaltning av brackvatten som lösning för Ålands framtida vattenförsörjning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Skoglund; Maja Skotte; Alexander Fors; Fanny Jeppsson Stahl; Harald Löf; Johanna Renberg; [2019]
  Nyckelord :Avsaltning; Åland; Dricksvatten; Drickvattenproduktion; Avsaltningsverk; Vattenverk; omvänd osmos; RO; membran; östersjön; brackvatten;

  Sammanfattning : Målet med detta projekt var att jämföra nuvarande dricksvattenproduktion på Åland med ett eventuellt kompletterande avsaltningsverk, samt undersöka om det är rimligt att uppföra ett sådant. Detta genomfördes genom informationsinsamling i en litteraturstudie och jämförelse mellan nuvarande vattenverk och ett eventuellt avsaltningsverk i en beslutsmatris. LÄS MER

 3. 3. Math-in-Action : Att lära matematik med estetiska lärprocesser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Catarina Jeppsson; Anna Englund Bohm; [2017]
  Nyckelord :matematik; estetiska lärprocesser; estetiska arbetsformer; motorik och skolprestation; musiskt lärande; musik och skolprestationer; aritmetik och tallinje; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och hur lärande i matematik kan främjas av ett estetiskt inspirerat arbetssätt samtom det finns skillnader i resultat mellan motoriskt starka respektive motoriskt svaga barn. Avsikten var även att undersöka vilka aktiviteter ochlekar som lämpar sig för att träna barns förmåga inom matematikområdet som interventionen byggde på. LÄS MER

 4. 4. Grenzkataster - En studie av det koordinatbaserade fastighetssystemet i Österrike

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anna Jeppsson; Emelie Stjernberg; [2015]
  Nyckelord :Fastighetssystem; fastighetsregister; fastighetsgräns; koordinat; koordinatbestämd; Grenzkataster; Österrike; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today there is a constant technical development in the society, and the use of GPS devices and various positioning applications is growing. Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, is now about to initiate a pilot project on how a coordinate based cadastral system could work in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Krisförberedelser i energibranschen - att planera inför det oväntade?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Jeppsson; Anna Svensson Henning; [2010]
  Nyckelord :Strategi; planering; energibranschen; förtroendekriser; stormar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats är att skapa en teoretisk referensram om krisförberedelser. Vi ämnar studera svenska energiföretag och deras krisförberedelser utifrån vår teoretiska referensram. Utifrån vår empiri ämnar vi utveckla den teoretiska referensramen till att även omfatta förberedelser inför kriser av olika karaktär. LÄS MER