Sökning: "Anna Johannesson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Anna Johannesson.

 1. 1. Oaktsam våldtäkt - vad utgör grov oaktsamhet? - En studie av domstolars resonemang gällande grov oaktsamhet i mål om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Johannesson; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; sexualbrott; våldtäkt; oaktsam våldtäkt; oaktsamhet; uppsåt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2018, Sweden passed a new law regarding rape, which is based on consent. Prior to this, a certain amount of force or threat was required, but the current legislation is based on the lack of voluntary participation. A new offense was passed, negligent rape. LÄS MER

 2. 2. “Vad man än gör så blir någon besviken” : - en studie om socialarbetares upplevelser av moralisk stress

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Johannesson; Rebecka Rohdin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Jag trodde att hon var vaken” - En studie av domstolars bedömning av uppsåt och grov oaktsamhet i våldtäktsmål då målsäganden sovit

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Johannesson; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; sexualbrott; våldtäkt; oaktsam våldtäkt; uppsåt; likgiltighet; oaktsamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar domar från Sveriges hovrätter gällande våldtäktsmål då målsäganden sovit då den sexuella handlingen utfördes. I fokus står hovrätternas bedömning av huruvida gärningsmannen agerat uppsåtligen, alternativt grovt oaktsamt. Enbart domar efter 2018 års lagändring beaktas. LÄS MER

 4. 4. Att synliggöra läroplanen – En fokusgruppsstudie om lärares uppfattningar kring arbetet med läroplanen och betydelsen av att synliggöra den

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anna Johannesson; [2018-02-07]
  Nyckelord :Synlig undervisning; synligt lärande; medierande redskap; kollegialt lärande; effektiv undervisning; ökad måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Att synliggöra kunskapsmålen i undervisningen är något jag uppfattat inte ses som en självklarhet hos alla verksamma lärare ute i skolorna. Läroplanen är det styrdokument lärarna ska förhålla sig till när de utformar sin undervisning men eleverna får inte alltid veta bakgrunden till varför de ska lära sig vissa moment. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan Corporate Social Performance och finansiell risk : - En kvantitativ studie som undersöker nordiska företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Gustav Johannesson; Martin Westport; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Performance CSP ; Environmental; Social Governance ESG ; Financial risk; Nordic market; Socially Responsible Investing; Stock volatility; Corporate Social Performance CSP ; Miljömässiga; sociala styrningsmässiga ESG faktorer; Finansiell risk; Nordiska marknaden; Socialt ansvarsfulla investeringar; Volatilitet;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Gustav Johannesson och Martin Westport Handledare: Andreas Stephan Medbedömare: Anna Stafsudd Titel: Sambandet mellan Corporate Social Performance och finansiell risk - En kvantitativ studie som undersöker nordiska företag Bakgrund: Företags sociala ansvar har ständigt funnits på företagsagendan under senaste åren efter ökade globala utmaningar och större påtryckningar från intressenter. Man kan se allt större risker som är kopplade till företags hållbarhetsarbete. LÄS MER