Sökning: "Anna Johansson Männikkö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Johansson Männikkö.

  1. 1. Reflekterande samtal- verktyg för utveckling? : Pedagogers upplevelser av reflekterande samtal i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Anna Johansson Männikkö; Jessica Karlsson; [2015]
    Nyckelord :pupils in need of special support; special education; reflection; reflective conversation; team; school development.;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and analyses educators’ experiences of reflective conversations in their teams and part of teams in relation to their work with pupils in need of special support. Ten educators representing ten different teams have been interviewed since all had experiences of working in teams and working with pupils in need of special support. LÄS MER