Sökning: "Anna Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 495 uppsatser innehållade orden Anna Johansson.

 1. 1. Fysioterapeuters erfarenheter och användning av Basal kroppskännedom vid olika sjukdomstillstånd och hälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kasper Johansson; Anna Lind; [2021]
  Nyckelord :Basic body awareness; BAS-MQE; Physiotherapy; Qualitative interview study;

  Sammanfattning : Bakgrund Basal kroppskännedom (BK) används idag inom fysioterapin som behandlingsmetod för att öka kroppsmedvetenhet bland patienter. Det råder brist på solid kunskap om BK som behandlingsform samt fysioterapeuters erfarenheter kring hur interventionen används. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården hos patienter med endometrios

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Chirinos; Anna Johansson; [2021]
  Nyckelord :Endometrios; patientupplevelse; hälso- och sjukvård; bemötande;

  Sammanfattning : ABSTRACT Introduction: Endometriosis is a chronic disease affecting about 10% of fertile women. Endometriosis is an underdiagnosed disease which means many of the women suffering from symptoms do not get the treatment and help they need. LÄS MER

 3. 3. Let´s talk about sex:Sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med sexuell hälsa : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Steen Ståhlkrantz; Emma Johansson; Anna Kjellström; [2021]
  Nyckelord :person-centered nursing; sexual health; insecurity; identity; nurse; Personcentrerad omvårdnad; sexuell hälsa; osäkerhet; identitet; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är en av flera delar som ingår i begreppet hälsa. Den sexuella hälsan är komplex och kan påverkas exempelvis av sjukdomstillstånd och läkemedelsbehandlingar. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av sin sexuella hälsa upp till sju år efter förlossning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Almestål; Jennifer Johansson; [2021]
  Nyckelord :Adjustments to motherhood; after childbirth; communication; physical changes; sexual health; Anpassning till moderskap; efter förlossning; fysiska förändringar; kommunikation; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera faktorer påverkar sexuell hälsa bl a biologiska och fysiologiska faktorer samt genus. Genus i sin tur påverkas av samhällets värderingar som i sin tur styrs av dess historia, politik, kulturella värderingar, ekonomiska förutsättningar mm. LÄS MER

 5. 5. Förutspå, förklara, föreställ dig! : En analys av läsförståelsestrategier i läromedel för årskurs 4-6 i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maja Folkesson; Anna Sjökvist; Lina Johansson; [2021]
  Nyckelord :Reading ability; reading comprehension; reading comprehension strategies; teaching materials; Swedish subject; teaching material analysis; literacy; Läsförmåga; läsförståelse; läsförståelsestrategier; läromedel; svenskämnet; läromedelsanalys; litteracitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur läsförståelsestrategier kommer till uttrycki två läromedel för ämnet svenska i årskurs 4–6 genom en läromedelsanalys. För attundersöka detta studeras utvalda läsförståelsestrategier från En läsande klass:Spågumman, Detektiven och Konstnären. LÄS MER