Sökning: "Anna Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 574 uppsatser innehållade orden Anna Johansson.

 1. 1. Operationsteamets erfarenheter av simulering för att träna icke-tekniska färdigheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Qwinth; Tove Nyström Johansson; [2023-06-28]
  Nyckelord :Crisis Resource Management; erfarenheter; icke-tekniska färdigheter; kommunikation; operationsteam; patientsäkerhet; simulering; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteam verkar i en riskfylld miljö. Operationssjukvården utgörs av komplexa samband mellan högteknologiska processer, vilket gör att operationsteam behöver samverka och prestera under utmanande förhållanden. För den kirurgiska patienten innebär detta ett flertal risker. LÄS MER

 2. 2. Platspyramiden : en analysmodell för platsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Platsutveckling; placemaking; platsanalys; Nytorget; Brunkebergstorg; Hökarängen; landskapsarkitektur; stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Offentliga platser är den komponent som bär största delen av stadens värden. Många kommuner i Sverige möter utmaningar kopplade till livskvaliteten i staden, vissa på grund av en snabbt växande befolkning och andra på grund av at krympande befolkning. LÄS MER

 3. 3. Hur kan räddningstjänstens organisatoriska arbete kring suicidprevention inom samhällsplanering utvecklas?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Anna Ström; Annie Johansson; [2023]
  Nyckelord :Suicidprevention suicide prevention ; förebyggande prevention ; räddningstjänsten the rescue service ; fysisk planering physical planning ; samverkan cooperation ; kommunalt handlingsprogram municipal action programme ; planprocessen planning process ; hotspots; fysisk barriär physical barrier ; riskfyllda platser high-risk locations .; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Suicide prevention consists of several different types of strategies ranging from strengthening the individuals’ mental health to spatial planning. Studies have shown that preventing suicide within the scope of spatial planning by restricting the accessibility to dangerous sites is effective and helpful. LÄS MER

 4. 4. En kvantitativ studie om lärarperspektiv på undervisning för hållbar utveckling i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Johansson; Anna Samberg; [2023]
  Nyckelord :Education for sustainable development; primary school; literacy; ESD teachers.; hållbar utveckling; lågstadiet.;

  Sammanfattning : Arbetet är skrivet i syfte att undersöka hur lärare undervisar i hållbar utveckling i lågstadiet med fokus på miljöfrågor. Undersökningen utgår från frågor om vilket undervisningsinnehåll lärare väljer för att undervisa i området för hållbar utveckling i lågstadiet och vilken undervisning lärare upplever sig ha förmåga att bedriva inom hållbar utveckling i lågstadiet. LÄS MER

 5. 5. Relationsnöjdhet hos gravida med depression vid IKBT-behandling : Sambands- och prediktionsstudie av relationsnöjdhet och följsamhet, behandlingsutfall samt val av relationsrelaterade behandlingskomponenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Johansson; Amanda Gardelach; [2023]
  Nyckelord :Antenatal depression; Relationship satisfaction; internet-based cognitive behavioral therapy; ICBT; treatment outcome; treatment adherence; sociodemographic factors; Antenatal depression; relationsnöjdhet; internetbaserad kognitiv beteendeterapi; IKBT; behandlingsutfall; behandlingsföljsamhet; sociodemografiska faktorer;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan depressionssymtom och svårigheter i partnerrelationer. Forskning visar att deltagare efter parterapi har en ökad grad av relationsnöjdhet och en lägre grad av depressionssymtom. LÄS MER