Sökning: "Anna Karin Öberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Karin Öberg.

  1. 1. Är det viktigare att förstå världen genom tanken än genom sinnet? : Om estetik, estetiska lärprocesser och lärande kroppar i en förskolekontext

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

    Författare :Anna-Karin Öberg; [2016]
    Nyckelord :Reggio Emilia; pedagoger; ämneskunskaper; estetiska lärprocesser;

    Sammanfattning : The work refers to taking the pulse of aesthetic learning processes in preschool. What is defined as aesthetic learning processes? How much influence teachers' subject knowledge staging of aesthetic learning processes in preschool? Do the aesthetic learning processes mean that the body is seen as the main tool and starting point for all knowledge creation? By use of literature review, questionnaire and interview methods examined this closely. LÄS MER