Sökning: "Anna Karin Hellgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Karin Hellgren.

  1. 1. Livet efter ett plötsligt hjärtstopp : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Anna Kindberg; Karin Häggblad; [2013]
    Nyckelord :Hjärtstopp; upplevelse; dagligt liv;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen ca 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp, av dessa räddas ca 1000 till liv. Avgörande för överlevnad är en välfungerande HLR-kedja. Att överleva ett hjärtstopp påverkar patienter i olika omfattning. LÄS MER