Sökning: "Anna Karin Tiger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Karin Tiger.

  1. 1. Köp 2 liter mjölk, få en utrotningshotad tiger på köpet! En studie om hur företag bör agera genom CM för att nå Generation Y.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emelie Sträng; Anna Stanojevic; Karin Sandberg; [2009]
    Nyckelord :Cause marketing; Generation Y; co-branding; ansvar; skuld; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur företag bör agera genom CM för att nå Generation Y. Vidare är också syftet att utreda CM och framtida CM-möjligheter för företag. LÄS MER