Sökning: "Anna Karlsson Wede"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Karlsson Wede.

  1. 1. Minerallagen vs. Folkrätten. Mineralexploatering på bekostnad av samernas rättigheter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anna Karlsson Wede; [2014]
    Nyckelord :rättshistoria; folkrätt; samer; minerallagen; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Summary Sweden has repeatedly been criticized by the UN for not following international human rights law for indigenous peoples, in the case of Sweden, the Saami. The criticism include the Saami people's lack of influence on decisions affecting them. LÄS MER