Sökning: "Anna Kiander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Kiander.

  1. 1. Genom: Metod : En studie i radikala redovisningsformer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

    Författare :Anna Kiander; [2019]
    Nyckelord :Presentations; art education; performativity; contemporary art; aesthetic learning processes.; Redovisningsformer; bildpedagogik; performativitet; samtidskonst; estetiska lärprocesser.;

    Sammanfattning : Traditionella redovisningsformer i grundskolans bildämne skapar sällan utrymme för lärande. Trots att bild är ett estetiskt ämne genererar ofta redovisningsformer ett passivt förhållningssätt gentemot det som eleverna redovisar. Att redovisa inför en grupp kräver kommunikativ kompetens, något som är utanför bildämnets kursplan. LÄS MER